Szegénység és közlekedéshálózati centralizáció

Cikkünk szerzõje - egyébként szerzõnk volt már a régi Beszélõben is településfejlesztõ szakember. Szokatlan szempontból világítja meg a szociális kisebbségek problémáit. Ám a közlekedéshálózat feszültségeibõl levont következtetések megfelelnek a szociológiai megfigyeléseknek.
 

Szegény a peremen, szegény a központban

A félmilliós cigányság ügye ma az ország talán legnagyobb gondja. Különösen azért, mert szétválaszthatatlanul összefonódott a szegénységgel. A cigánysággal szembeni türelem csökkenésének viszont egyik oka a társadalom általános lelki erõnlétének romlása. Ez pedig egész sor olyan társadalmi közérzetet  befolyásoló jelenségtõl függ, amelynek közvetlenül semmi köze a. cigánysághoz.
A cigányság - az egész társadalom harmonikus fejlõdését, illetve ennek reményét súlyosan veszélyeztetõ - lesüllyedésének megakadályozására minden valóságos lehetõséget meg kell ragadni.
Azonban emellett - és nem ehelyett meg kellene vizsgálni azt is, mit tehetnénk, hogy a szegénység, illetve annak hatványozott formája, a cigány lét könnyebben elviselhetõ legyen. A szegénység nem mindenütt és minden körülmények között egyformán szorít ki a társadalomból, és. sodor a deviancia felé.
A cigányoknak és általában az elesett embereknek a peremkerületek és az agglomerációs települések az életre, az elfogadottságra több - nem sok, nem bõséges, csupán több - lehetõséget tudnak nyújtani. A szegénység ott kevésbé forgatja ki az embert méltóságából.
A Belvárosban az ember, ha öltözködésében, háztartásának vezetésében, beszédében, viselkedésében nem tud a - sokszor felszínes, de szigorú és szûk - civilizációs normáknak megfelelni, kiszorul a társadalomból; emberi tartása könnyebben megrendül, mint a peremen. Ugyanakkor azonban az ellátásnak és a kereseti lehetõségeknek olyan félelmetesen nagy többletét nyújtja a központ (általában a városközpontokról van szó de kiemelkedõen Budapest központjáról) a peremkerületekkel szemben; az értékekre olyan kíméletlen szívóhatást gyakorol, hogy a szegény ember is nehezen áll ellent a csábításnak. Megy, ha tud, a központ felé, az értékek, a lehetõségek után. Az egész rendszert átható területi centralizációs folyamatnak az örökös gerjesztõ eleme a közlekedéshálózati centralizáció.
 

Feszültség a centrumban
A területi centralizáció nagy erejû folyamata többféleképpen is súlyosbítja a cigányság és a szegénység helyzetét.
Rohamosan szûkíti az egész társadalom fizikai és szimbolikus mozgásterét, vagyis az egzisztenciális távlatot, és ezzel türelmetlenebbé teszi a társadalmat minden mással,  idegennel, szokatlannal szemben.
A mozgástér szûkülése is elsõsorban és legsúlyosabban a szegény, illetve a cigány embereket érinti. Nagyon érdekes példa erre - mert ebben az esetben a teret szó szerint is lehet érteni - aluljárók és közterületek megtisztítása az árusoktól. Ezt mint nagy vívmányt kell fogadnunk, hiszen már mozdulni is alig lehetett. Csakhogy ezrekre, ha nem tízezrekre megy azok száma, akik így ismét kenyér nélkül maradtak.
Mi itt a probléma? A központban valószínûtlenül kis területre szorul össze a forgalom túlnyomó része. Tehát vagy mozdulni sem tudunk az árusoktól, vagy kiszorítjuk, kitiltjuk az árusokat arról a helyrõl, ahol forgalom van, vagyis ahol meg tudnának élni.

Peremolló
A centralizáció leértékeli a közeli-távoli peremterületeken elvégzett emberi tevékenységek értékét. Minthogy a dolgok túlnyomó részben csak a központon keresztül értékesülhetnek, a peremterületen élõnek a javakért mindig jobban meg kell fizetnie, mint ahogy tevékenységét értékesíteni tudja. A centrum és a perem viszonyát az "agrárolló" logikájának mintájára érthetlük meg.
Ne feledkezzünk meg a hatalmas fáradság és idõtöbbletrõl, amelyet a peremterületen élõknek meg kell adniuk a központ távolsága miatt.

Önmagát növelõ feszültség
A centralizáció a legsúlyosabb bajt azzal okozza, hogy állandóan növeli a rendszer tehetetlenségét, és csökkenti a teljesítõképességét. Olyan kényszerfolyamat, amelynek. során a központban - minthogy a kapcsolatok túlnyomórészt a központon keresztül jönnek létre - egyre intenzívebb lesz az irányító, tervezõ, információs és más elvont tevékenységek jelenléte; ezek egyre többet foglalnak el az egyre értékesebb szûk térbõl. Emiatt a források egyre jobban kénytelenek távolodni a központtól, és mivel a piaci kapcsolat túlnyomórészt a központban vagy a központon keresztül jöhet létre, a forrás és a piac között nõ a távolság: Így állandóan nõ a forgalom, növekszik a rendszer anyag- és energiaigénye, költségessége, csökken a rugalmassága, teljesítõ-, teherbíró képessége.

Pénzhiányt!
Bármit akarunk tenni, ahhoz pénz kell. A területi centralizáció megfékezéséhez viszont éppenséggel nem pénz kell, hanem pénzhiány. Új töke, új lehetõségek keletkezésének éppen az a feltétele, hogy ne legyen pénz az újabb centralizáló közlekedéshálózati beruházásokhoz, és ezzel lehetõvé váljék a periferikus kapcsolatok megerõsödése. A centralizáció megfékezése nyomán mindenütt a városok körül - legnagyobb mértékben persze az MO-s körgyûrû déli szakasza jóvoltából Budapest körül hatalmas területeken oldódik a központra való ráutaltság, nõ a terület értéke, új tõke keletkezik, bõvül a társadalmi mozgástér, az egzisztenciális távlat.
Azt persze tudni kell, hogy a centralizációs folyamatnak minden képzeletet fölülmúlóan nagy a sodrása.
A központ tömöríti a tekintéllyel, hatalommal és tõkével legjobban megerõsített érdekeket: A központi technokrácia és tõke életeleme a forgalom növekedése. Ennek pedig legbiztosabb gerjesztõje a közlekedéshálózati centralizáció. Ezért kell a technokráciának és a tõkének mindenáron lágymányosi híd, metró, belvárosi mélygarázsok. Forgalom kell, minél nagyobb forgalom.
Ha nem helyezkedünk szembe a közlekedéshálózati centralizáció rendszert sorvasztó folyamatával, csak beszélhetünk a gondjaink enyhítésérõl. Amit teszünk, az közvetve vagy közvetlenül mindig a központot fogja erõsíteni, és a társadalmi feszültségeket, a gazdagság és a szegénység közötti szakadékot fogja növelni, egyebek mellett súlyosbítani fogja a cigányság helyzetét is.

Benyó Bertalan
Beszélõ, 1992.február 29.
 

nyitóoldal